OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Ovo Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti („Obaveštenje“) zasnovano je na odredbama člana 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik RS br. 87/2018) („ZZPL“).

Obaveštenje služi da Vas informiše o tome na koji način i u koje svrhe privredno društvo APATINSKA PIVARA APATIN DOO APATIN, Trg oslobođenja 5, Apatin, matični broj: 08045577 („Rukovalac“), koristi Vaše podatke o ličnosti.

Ukoliko imate bilo kakve nedoumice u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti, budite slobodni da nam se obratite.

1.    Identitet i kontakt podaci rukovaoca

U skladu sa ZZPL, rukovalac je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade.

U konkretnom slučaju, kako je to prethodno navedeno, rukovalac Vašim podacima je privredno društvo APATINSKA PIVARA APATIN DOO APATIN, matični broj: 08045577.

Kontakt podaci Rukovaoca:

Adresa: Trg oslobođenja 5, Apatin

Mejl adresa: info.apa@molsoncoors.com

Telefon: 0800 33 22 11

2.    Podaci o ličnosti koji se obrađuju

Predmet obrade jeste Vaša mejl adresa.

Napominjemo da, ukoliko je Vaša mejl adresa kreirana na način da sadrži i Vaše druge lične podatke (npr. ime, prezime, datum rođenja i sl.), predmet obrade će biti i takvi podaci.

3.    Svrha i pravni osnov obrade

Vaši podaci o ličnosti obrađuju se u svrhe dodele poklona (čaše) nakon popunjavanja ankete koja se tiče Vaših potrošačkih navika u pogledu konzumacije alkoholnih i bezalkoholnih pića. Naime, mehanizam sprovođenja predmetnog anketiranja potrošača podrazumeva da, nakon što skenirate odgovarajući QR kod, dobijate mogućnost da popunite navedenu anketu, u koju unosite i Vašu mejl adresu, a na koju će Vam, nakon popunjavanja ankete, biti poslat QR kod, nakon čijeg skeniranja od strane nadležnog lica u ugostiteljskom objektu će Vam biti uručen pomenuti poklon.

Pravni osnov obrade Vaših podataka o ličnosti je Vaš pristanak.

4.    Primaoci podataka o ličnosti

U skladu sa ZZPL, obrađivač je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca.

S obzirom na način sprovođenja predmetne ankete, Vaši podaci o ličnosti koji su predmet obrade mogu biti učinjeni dostupnim privrednom društvu Stanga1, sa sedištem u Republici Bugarskoj, a koje je od strane Rukovaoca angažovano radi pružanja tehničke podrške, odnosno kreiranja softverskog rešenja potrebnog za realizaciju ankete i uspešno sprovođenje iste, te uručenje predviđenih poklona.

5.    Prenos podataka u druge države ili međunarodne organizacije

U skladu sa prethodno navedenim, Rukovalac može iznositi Vaše podatke o ličnosti iz Republike Srbije, i to u Republiku Bugarsku.

Sa tim u vezi, napominjemo da se u konkretnom slučaju prenos podataka o ličnosti vrši na osnovu primerenog nivoa zaštite u smislu ZZPL, imajući u vidu da je Republika Bugarska članica Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka.

6.    Rokovi čuvanja podataka

Rukovalac čuva podatke o ličnosti onoliko dugo koliko je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni (uručenje poklona), a najkasnije do okončanja promocije.

Nakon ispunjenja svrhe, odnosno isteka zakonom propisanog roka za čuvanje podataka, podaci će biti trajno uklonjeni iz sistema Rukovaoca (uništeni/obrisani), uključujući onemogućavanje svake identifikacije lica na koje se podaci odnose na najpogodniji način (anonimizacija).

U određenim slučajevima, podaci o ličnosti mogu se čuvati duži period, radi ispunjenja zakonskih obaveza ili za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnog zahteva, u skladu sa važećim propisima.

7.    Vaša prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Pravo na pristup - pravo lica da zahtevaju informaciju o tome da li Rukovalac obrađuje njihove podatke o ličnosti, kao i pristup tim podacima. Na zahtev, takvim licima će biti dostavljena kopija njihovih podataka koje Rukovalac obrađuje.

Pravo na ispravku i dopunu - pravo da se netačni podaci koji se odnose na lice isprave bez nepotrebnog odlaganja, kao i da se nepotpuni podaci dopune, što uključuje i davanje dodatne izjave.

Pravo na brisanje podataka (“pravo na zaborav”) - pravo da lice zahteva brisanje svojih podataka, a naročito: 

    •    ako podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani; 

    •    ako je opozvan pristanak na osnovu kojeg je vršena obrada, a nema drugog pravnog osnova za obradu; 

    •    ako je podnet prigovor na obradu u skladu sa Zakonom.

Pravo na ograničenje obrade - pravo da se obrada podataka ograniči ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva: 

    •    ako lice osporava tačnost podataka, u roku koji omogućava proveru tačnosti podataka o ličnosti; 

    •    ako je obrada nezakonita, a lice se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka; 

    •    ako Rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

Pravo na prenosivost podataka - pravo da podatke o ličnosti koje je lice prethodno dostavilo Rukovaocu primi od Rukovaoca u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja, ako je obrada zasnovana na pristanku ili ugovoru i ako se vrši automatizovano. Takođe, lice ima pravo da ovi podaci budu neposredno preneti drugom rukovaocu, ako je to tehnički izvodljivo.

Pravo na opoziv pristanka - ako se obrada vrši na osnovu pristanka, lice ima pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, pri čemu opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.

Pravo na podnošenje pritužbe - pravo da lice podnese pritužbu Povereniku povodom obrade svojih podataka o ličnosti, kao nadležnom organu nadzora u Republici Srbiji (www.poverenik.rs): 

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Adresa: Bulevar kralјa Aleksandra 15, Beograd 11120
Tel: +38111 3408 900 
Faks: +38111 3343 379
Email: office@poverenik.rs

8.    Obaveznost/dobrovoljnost davanja podataka

Davanje podataka koji su predmet obrade je dobrovoljno, s tim da napominjemo da, bez njihovog davanja Rukovaocu, Rukovalac neće biti u mogućnosti da Vam, nakon popunjavanja ankete, dostavi QR kod na osnovu kojeg možete izvršiti preuzimanje poklona.

***

Svojim potpisom potvrđujem da sam primio, pročitao i razumeo ovo Obaveštenje, kao i da sam saglasan sa obradom podataka o ličnosti u skladu sa istim.