Apatinsko nagrađuje - PRAVILA NAGRADNE IGRE
septembar 12, 2022

Apatinsko nagrađuje - PRAVILA NAGRADNE IGRE

Na osnovu Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“ br. 18/2020), Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću („Službeni glasnik RS“, broj 152/2020) i Odluke direktora APATINSKE PIVARE APATIN DOO APATIN broj 135/2022 od 17. avgusta 2022. godine, APATINSKA PIVARA APATIN DOO APATIN, sa sedištem na adresi Trg oslobođenja broj 5, 25260 Apatin, matični broj: 08045577, PIB: 100962933, dana 17. avgusta 2022. godine donosi:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA

«Apatinsko nagrađuje »

 

 

Član 1.

PRIREĐIVAČ, OBJAVLJIVANJE I DOSTUPNOST PRAVILA

 

APATINSKA PIVARA APATIN DOO APATIN, sa sedištem u Apatinu, Trg oslobođenja broj 5, matični broj: 08045577, PIB: 100962933 (u daljem tekstu «Priređivač») priređuje nagradnu igru pod nazivom «Apatinsko nagrađuje» (u daljem tekstu «Nagradna igra»), te za potrebe njenog sprovođenja donosi ova pravila Nagradne igre («Pravila»).

 

Odluku o organizovanju Nagradne igre doneo je direktor Priređivača dana 17. avgusta 2022. godine pod brojem 135/2022.

Po dobijanju saglasnosti Uprave za igre na sreću Ministarstva finansija Republike Srbije za priređivanje Nagradne igre, Pravila će biti objavljena u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji cele Republike Srbije, po izboru Priređivača, a najkasnije 8 (osam) dana pre dana početka Nagradne igre. Pored navedenog, Pravila će u periodu trajanja Nagradne igre biti dostupna na internet stranici www.apatinskapivara.rs

 

Član 2.

NAZIV NAGRADNE IGRE

 

Naziv nagradne igre glasi «Apatinsko nagrađuje».

 

Član 3.

TERITORIJA NA KOJOJ SE NAGRADNA IGRA PRIREĐUJE

 

Nagradna igra se priređuje na teritoriji Republike Srbije.

 

Član 4.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

 

Nagradna igra počinje 1. oktobra 2022. godine, odvijaće se u skladu sa ovim Pravilima i trajaće zaključno sa 14. novembrom 2022. godine u 14.00 časova  kada će biti učinjeno izvlačenje nagrada. Koverte je potrebno poslati najkasnije do 05.11. 2022. godine, tj. zaključno sa navedenim datumom.

 

Član 5.

PROIZVODI UKLJUČENI U NAGRADNU IGRU I CILJ PRIREĐIVANJA

 

Proizvod čija je kupovina preduslov za učešće u Nagradnoj igri je Apatinsko pivo, i to u povratnoj flaši 0,5L i/ili PET flaši 2L.

       

Cilj priređivanja Nagradne igre je promocija proizvoda opisanih u stavu 1. ovog člana Pravila.

 

Član 6.

PRAVO I MEHANIZAM UČESTVOVANJA U NAGRADNOJ IGRI

                                                         

 

U skladu sa odredbama člana 23. Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 88/2021), učešće u Nagradnoj igri nije dozvoljeno maloletnim licima, odnosno u istoj mogu učestvovati isključivo punoletna lica koja imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

 

Pored maloletnih lica, pravo učešća u nagradnoj igri nemaju ni lica zaposlena kod Priređivača ili u drugim privrednim subjektima angažovanim od strane Priređivača u vezi sa organizacijom i sprovođenjem Nagradne igre, kao ni članovi njihove najuže porodice (deca, usvojenici, roditelji, usvojitelji, supružnici i drugi članovi zajedničkog domaćinstva).

 

Učešće u Nagradnoj igri podrazumeva sakupljanje i slanje ukupno 5 (pet) čepova Apatinskog piva, i to pakovanja iz člana 5. stav 1. Pravila, shodno daljim odredbama ovog člana Pravila.

 

Shodno odredbi stava 3. ovog člana Pravila, pravo učešća u Nagradnoj igri stiče potrošač koji najkasnije do 5. novembra 2022. godine (uključujući i navedeni datum) sakupi i pošalje ukupno 5 (pet) čepova navedenih pakovanja Apatinskog piva, i to 5 (pet) čepova jedne vrste pakovanja ili u bilo kom odnosu predmetnih pakovanja. Pošiljke upućene nakon navedenog datuma biće smatrane nevažećim, odnosno neće učestvovati u izvlačenju nagrada.

 

Radi učešća u Nagradnoj igri, sakupljene čepove je potrebno u zatvorenoj koverti poslati na adresu Poštanski pregradak 1756, 11 200  Beograd, sa naznakom „Za nagradnu igru Apatinsko nagrađuje“, te uz navođenje podataka o ličnosti (ime, prezime, adresa prebivališta, tj. ulica, broj i mesto i broj telefona pošiljaoca). Čepove je potrebno poslalti na naznačenu adresu najkasnije do 5. novembra 2022. godine kako bi sve koverte blagovremeno bili dostavljene u prostorije Priređivača, radi izvlačenja 14. novembra 2022. godine u 14.00 časova.

 

Član 7.

NAGRADNI FOND

 

Nagradni fond čini ukupno 341 nagrada, pri čemu ukupna vrednost nagradnog fonda sa uračunatim PDV-om iznosi 5.490.806,00 RSD (pet miliona četiri stoine devedeset hiljada osam stotina šest dinara).

 

Nagradni fond sadrži sledeće nagrade:

 

NAZIV NAGRADE

KOLIČINA

CENA po j/m u RSD (sa PDV-om)

UKUPNO (RSD)

Automobil – Fiat Tipo

1

   1.840.806 RSD

1.840.806

 

 

 

 

Vaučer 1 (Vrednost 100.000 RSD)

10

       100.000 RSD

1.000.000

 

 

 

 

Vaučer 2 (Vrednost 50.000 RSD)

10

         50.000 RSD

500.000

 

 

 

 

Vaučer 3 (Vrednost 20.000 RSD)

20

         20.000 RSD

400.000

 

 

 

 

Vaučer 4 (Vrednost 10.000 RSD)

50

         10.000 RSD

500.000

 

 

 

 

Vaučer 5 (Vrednost 5.000 RSD)

250

           5.000 RSD

1.250.000

   

              

5.490.806

 

Pod vaučerima u smislu stava 2. ovog člana Pravila smatraju se pojedinačni vrednosni kuponi u apoenima od po 5.000 RSD, pri čemu se dobitniku dodeljuje odgovarajući broj vaučera tako da ukupan novčani iznos na koji vaučeri glase bude jednak osvojenoj nagradi. Konkretno, dobitniku nagrade Vaučer 1 dodeljuje se 20 vaučera (od po 5.000 dinara), dobitniku nagrade Vaučer 2 dodeljuje se 10 vaučera (od po 5.000 dinara), dobitniku nagrade Vaučer 3 dodeljuju se četiri vaučera (od po 5.000 dinara), dobitniku nagrade Vaučer 4 dodeljuju se dva vaučera (od po 5.000 dinara) i dobitniku nagrade Vaučer 5 dodeljuje se jedan vaučer (od 5.000 dinara).

 

Dobitnik može iskoristiti vaučere u maloprodajnim objektima kompanije Privredno društvo za poslovne usluge Mercator-S doo Beograd, i to u maloprodajnim objektima IDEA, IDEA SUPER, RODA i MERKATOR, a u periodu od 28. novembra 2022. godine do 31. marta 2023. godine, pri čemu je dobitnik dužan da original vaučera preda kasiru prilikom plaćanja, odnosno realizacije vaučera.

 

Nagrade ne mogu biti zamenjene za novac niti za neku drugu nagradu ili protivvrednost.

 

Glavna nagrada, tj. Automobil – Fiat Tipo nije prenosiva na drugo lice.

 

Ostale nagrade, tj. vaučeri glase na donosioca i Priređivač ne snosi bilo kakvu odgovornost za slučaj gubitka ili zloupotrebe vaučera.

 

Član 8.

NAČIN I POSTUPAK IZVLAČENJA DOBITNIKA NAGRADA

 

Izvlačenje dobitnika nagrada održaće se 14. novembra 2022. godine u 14.00 časova u prostorijama Priređivača, odnosno na adresi Omladinskih brigada 90g, 11 080 Novi Beograd, Beograd, Airport city, zgrada Dahlia, u prisustvu tročlane komisije koju čine sledeći zaposleni kod Priređivača: Mendeš Boris, Pasarić Tomislav i Đukanović Jovan; pri čemu će o toku i rezultatima izvlačenja biti sačinjen zapisnik, koji će potom biti potpisan od strane svih članova komisije.

 

Postupak izvlačenja dobitnika nagrada podrazumeva da lice određeno odlukom direktora Priređivača iz mase svih neotvorenih koverata, pristiglih do 14. novembra 2022. godine na adresu Poštanski pregradak 1756, izvlači kovertu i predaje je komisiji iz stava 1. ovog člana Pravila, nakon čega komisija otvara kovertu.

 

Ukoliko se u koverti nalazi potrebna količina odgovarajućih čepova, shodno odredbama članova 5. i 6. Pravila, konstatuje da je pošiljka uredna, te se pristupa čitanju imena, prezimena i adrese pošiljaoca, odnosno dobitnika, koji podaci se potom, zajedno sa podacima o nagradi povodom koje je koverta izvučena, unose u zapisnik.

 

Ukoliko Komisija ustanovi da bilo koja od izvučenih koverti, imajući u vidu njen sadržaj i/ili nepotpune podatke o pošiljaocu, ne ispunjava uslove za učešće u Nagradnoj igri, ona će se smatrati nevažećom, a izvlačenje koverata će biti nastavljeno sve dok se ne izvuče koverta koja ispunjava sve potrebne uslove. Podaci o izvučenim kovertama koje ne ispunjavaju uslove se takođe unose u zapisnik.

 

Ukoliko se naknadno ustanovi da podaci o pošiljaocu nisu potpuni i/ili tačni, Priređivač će pristupiti ponovnom izvlačenju novog dobitnika uz prisustvo komisije, o čemu će biti sačinjen poseban zapisnik.

 

Postupak opisan odredbama stavova 2-5. ovog člana Pravila će biti ponavljan sve dok ne bude izvučen dovoljan broj koverata da sve nagrade iz nagradnog fonda budu dodeljene.

 

Priređivač ne snosi odgovornost u slučaju da poslate koverte iz bilo kog razloga ne stignu na mesto izvlačenja.

 

Član 9.

NAČIN, POSTUPAK I ROK ZA URUČENJE NAGRADA

 

Ime, prezime i naziv mesta prebivališta dobitnika nagrada će na dan izvlačenja dobitnika Nagradne igre biti objavljeni na internet stranici www.apatinskapivara.rs, a u trajanju od 15 dana od dana izvlačenja, odnosno do isteka roka za uručenje nagrada shodno Pravilima.

 

Za potrebe ispunjenja obaveza Priređivača propisanih odredbama člana 3. Pravilnika o načinu vođenja baze podataka o licima koja su ostvarila dobitak kod priređivača igara na sreću („Sl. glasnik RS“, br. 152/2020), Priređivač će, pre uručenja nagrade, telefonskim, tj. putem broja telefona navedenog prilikom slanja koverte kontaktirati dobitnika radi pribavljanja njegovog JMBG, odnosno broja pasoša i države izdavanja (ukoliko je reč o stranom državljaninu sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije), a koji podaci su potrebni radi vođenja propisane evidencije.

 

Uručenje glavne, tj. nagrade Automobil – Fiat Tipo će se izvršiti u prostorijama privrednog društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE AUTO-GARANT, PRELJINA, odnosno na adresi Ibarski put 100, 32212 Preljina, Čačak, u dan i vreme određeno od strane Priređivača, o čemu će dobitnik biti blagovremeno obavešten telefonskim putem, tj. na kontakt telefon naznačen prilikom slanja koverte, najkasnije 48 sati pre planiranog trenutka uručenja. Uručenje predmetne nagrade će biti izvršeno lično dobitniku, u roku od 15 (petnaest) dana nakon dana izvlačenja dobitnika.

 

Ostale nagrade, tj. vaučeri će biti uručeni dobitnicima isporukom na adresu prebivališta navedenu prilikom slanja koverte, takođe najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana izvlačenja dobitnika, a putem kurirske službe po izboru Priređivača. Ukoliko dobitnik nagrade ne bude zatečen na adresi, nagrada može biti uručena odraslom članu domaćinstva ili licu zaposlenom u domaćinstvu. Preuzimalac nagrade će u svakom slučaju čitko popuniti i svojeručno potpisati formular potvrde o prijemu nagrade pripremljen od strane Priređivača.

 

Priređivač ne snosi odgovornost u slučaju da sam Priređivač ili kurirska služba nisu u mogućnosti da stupe u kontakt sa dobitnikom nagrade ili ukoliko mu se iz bilo kojih razloga izvan odgovornosti Priređivača nagrada ne može uručiti u roku utvrđenom Pravilima. Nakon isteka navedenog perioda, tj. 15 (petnaest) dana od dana izvlačenja dobitnika, Priređivač neće biti u obavezi da istom uruči nagradu. Izuzetno od prethodno navedenog, rok za uručenje nagrade može biti produžen za period do 8 (osam) dana, na izričitu pisanu molbu dobitnika, podnetu pre isteka roka za uručenje nagrade, kao i iz razloga objektivne sprečenosti Priređivača, dok takva sprečenost traje.

 

Član 10.

POREZ NA DOHODAK GRAĐANA I DRUGI TROŠKOVI NAGRADNE IGRE

 

Priređivač se obavezuje da snosi troškove poreza na dobitke od igara na sreću u vezi sa dodelom nagrada u okviru Nagradne igre, shodno Zakonu o porezu na dohodak građana.

 

Priređivač će snositi i sve druge troškove u vezi sa priređivanjem Nagradne igre i dodelom nagrada shodno Pravilima, sa izuzetkom putnih i sa njima povezanih troškova dobitnika nagrade Automobil – Fiat Tipo koji nastaju u vezi sa uručenjem nagrade u skladu sa odredbom člana 9. stav 3. Pravila.

 

Član 11.

IZVEŠTAJ O REZULTATIMA NAGRADNE IGRE

 

Priređivač će u roku od 30 dana od dana završetka Nagradne igre Upravi za igre na sreću Ministarstva finansija Republike Srbije dostaviti izveštaj, u svemu u skladu sa odredbama člana 108. Zakona o igrama na sreću i podzakonskih akata koji su doneti na osnovu istog.

 

Regularnost odvijanja Nagradne igre će pratiti komisija iz odredbe člana 8. stav 1. Pravila.

 

Član 12.

PREKID NAGRADNE IGRE

 

Nagradna igra može biti prekinuta u slučaju više sile, tj. okolnosti koje Priređivač nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti. Priređivač će o eventualnom prekidu nagradne igre i razlozima za to bez odlaganja obavestiti potrošače, putem dnevnog lista u kojem su objavljena Pravila. U slučaju prekida, Priređivač neće biti u obavezi da učesnicima naknadi bilo kakve troškove koji se odnose na učestvovanje u Nagradnoj igri, kao ni da Nagradu igru dovrši i uruči nagrade.

 

Član 13.

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

 

Obrada podataka o ličnosti za potrebe realizacije Nagradne igre vršiće se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) (u daljem tekstu «Zakon»).

 

Rukovalac podacima o ličnosti, kako su isti opredeljeni u članu 13. stav 3. Pravila, jeste APATINSKA PIVARA APATIN DOO APATIN, sa sedištem na adresi Trg oslobođenja broj 5, 25260 Apatin, tj. Priređivač. Za potrebe sprovođenja Nagradne igre, Priređivač može angažovati obrađivača koji će, u ime Priređivača, vršiti obradu podataka na način i u svrhu koju je odredio Priređivač, u svemu u skladu sa posebnim ugovorom koji je Priređivač zaključio sa obrađivačem.

 

Pravni osnov obrade podataka o ličnosti učesnika u Nagradnoj igri, i to imena, prezimena, prebivališta (ulica, broj i mesto) i broja telefona, jeste poštovanje pravnih obaveza rukovaoca odnosno obećanje nagrade učinjeno javnim oglasom, koje, u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ”, br. 31/93, „Sl. list SCG”, br. 1/2003 - Ustavna povelja i „Sl. glasnik RS”, br. 18/2020), stvara obavezu na strani obećavaoca da ispuni obećanje. Shodno navedenom, a u cilju izvršenja zakonske obaveze na dodelu i isporuku nagrada obećanih u skladu sa Pravilima, neophodno je da Priređivač izvrši obradu podataka o ličnosti. Pravni osnov obrade podataka o ličnosti dobitnika nagrada u okviru Nagradne igre, i to imena, prezimena, prebivališta (ulica, broj i mesto) i broja telefona, kao i JMBG, odnosno broja pasoša i države izdavanja (ukoliko je reč o stranom državljaninu sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije) je poštovanje pravnih obaveza Priređivača kao rukovaoca shodno Zakonu o igrama na sreću („Sl. glasnik RS”, br. 18/2020), dok je svrha obrade sprovođenje Nagradne igre, odnosno dodela i uručenje nagrada.

 

Davanje podataka o ličnosti nije obavezno, tj. učesnici u Nagradnoj igri dostavljaju lične podatke isključivo na dobrovoljnoj osnovi. Međutim, ukoliko podaci ne budu dostavljeni, Priređivač neće biti u mogućnosti da dodeli i isporuči nagradu.

 

Podaci o ličnosti neće biti otkrivati trećim licima, izuzev obrađivaču shodno odredbi stava 2. ovog člana Pravila, kurirskoj službi u skladu sa odredbom člana 9. stav 3. Pravila (s tim da kurirskoj službi neće biti otkriven JMBG, odnosno broj pasoša dobitnika i država njegovog izdavanja, ukoliko je reč o stranom državljaninu sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije) i nadležnim organima shodno primenjivim propisima.

 

Podaci o ličnosti će se obrađivati isključivo na teritoriji Republike Srbije i neće biti prenošeni u inostranstvo.

 

Podaci o ličnosti učesnika će biti čuvani u periodu koji je nužno neophodan radi ostvarenja svrhe u koju su oni prikupljeni, odnosno za vreme trajanja Nagradne igre. Podaci o ličnosti dobitnika nagrada će biti čuvani u periodu od pet godina od poslednjeg dana godine na koju se odnose, u skladu sa odredbom člana 110. stav 6. Zakona o igrama na sreću („Sl. glasnik RS”, br. 18/2020).

 

U skladu sa Zakonom, lica na koja se podaci odnose imaju pravo da zahtevaju pristup, ispravku ili brisanje podataka o ličnosti, odnosno pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor, pravo na prenosivost podataka, kao i pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

Svi zahtevi u vezi sa obradom podataka o ličnosti mogu biti upućeni Priređivaču, tj. rukovaocu na adresu iz stava 2. ovog člana Pravila ili na mejl adresu info.apa@apa.rs.

 

Član 14.

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Pravila stupaju na snagu i proizvode pravno dejstvo po dobijanju saglasnosti Ministarstva finansija Republike Srbije.

 

Pravila su obavezujuća za sve učesnike u nagradnoj igri.

 

Učešćem u Nagradnoj igri, učesnik se saglašava sa Pravilima, odnosno svim pravima i obavezama koje su istim utvrđene.

 

Na sve što Pravilima nije izričito regulisano primenjivaće se odredbe propisa Republike Srbije.

 

U slučaju spora između Priređivača i bilo kog učesnika Nagradne igre u vezi sa Nagradnom igrom, isti se ima rešavati pred sudom u Somboru.

 

 

P R I R E Đ I V A Č

APATINSKA PIVARA APATIN D.O.O.

Igor Vukašinović, direktor