Zaštita životne sredine

Odgovoran odnos prema životnoj sredini je sastavni deo našeg poslovanja, i u skladu s tim postavljamo ciljeve za racionalnu potrošnju energije tako što smo organizovali celokupno poslovanje kako bismo obezbedili efikasnjije energetske uštede i smanjili emisiju štetnih gasova u cilju zaštite životne sredine.

Recikliramo, sortiramo i upravljamo sa više od 80% otpada u skladu sa EU standardima. Slediimo sve ekološke zahteve, racionalizujemo potrošnju vode, ugljen dioksida i struje. Umesto sirove nafte, koristimo prirodni gas, i koristimo vozila sa manjom emisijom štetnih gasova, a otpadna ulja se odlažu na odgovarajući način.  

Od 2008. sprovodimo kampanju recikliranja limenki tokom muzičkih događaja, Bir festa i drugih događaja u saradnji sa strateškim partnerom ReCan i Sekopak-om, pod sloganom „Reciklirajte i Vi“.

Postrojenje za preradu otpadnih voda

Postrojenje za preradu otpadnih voda Apatinske pivare, investicija vredna 13 miliona evra, je projekat koji doprinosi dugoročnom rešavanju pitanja prečišćavanja otpadnih voda pivare. Glavna namena postrojenja jeste prečišćavanje industrijske otpadne vode koja nastaje tokom proizvodnje piva.

Da bi se prirodi vratila čista voda, koja zadovoljava sve zakonom propisane standarde, proces ide ovako: otpadne vode iz pivare prolaze kroz predtretman, kojim se prikupljaju na jedno mesto, unutar pivare. Nakon toga, otpadna voda prolazi kroz cevovod dužine čak 3 km, posebno izgrađen za tu namenu i dolazi do Postrojenja za preradu otpadnih voda. Na postrojenju se voda prima u dva prijemna bazena i dalje prerađuje u dva procesna koraka - anaerobni i aerobni.

Tokom anaerobnog procesa posebno je interesantna činjenica da se dobija obnovljiv izvor energije – biogas. Zahvaljujući tom energentu, Pivara je za čitavih 7% smanjila potrebu za snabdevanjem prirodnim gasom. Tako dobijen biogas se, pre sagorevanja, meša sa prirodnim gasom i koristi za proizvodnju vodene pare koju pivara dalje upotrebljava za pravljenje i pakovanje piva.

Otpadne vode se dalje prerađuju aerobnim procesom koji iz vode otklanja biološke i hemijske nečistoće. Prečišćena voda do reke Dunav odlazi putem potisno-gravitacionog podzemnog cevovoda, pa kroz nadzemni kanal dužine nepunog kilometra.

Pivara na ovaj način prirodi vraća prečišćenu vodu, a istovremeno dobija energiju kojom greje pivaru i proizvodi pivo.